Prodej věci

Využijte rychlý a transparentní způsob prodeje movité a nemovité věci v dražbě!

Dražbu lze provést na návrh vlastníka věci nebo na návrh osoby oprávněné s věcí disponovat. Exekutor tímto způsobem zpeněžuje majetek pro notáře při likvidaci dědictví nebo pro insolvenční správce při prodeji věci z majetkové podstaty.

Kontaktujte nás! Připravíme pro Vás návrh na provedení dražby a smlouvu o provedení dražby. Za přípravu podkladů ničeho neplatíte.

Efektivita jako cesta k úspěchu

Rychlost a dosažený výtěžek určují kvalitu zpeněžení majetku.

Dražby prováděné našim úřadem sleduje řada zájemců. Pro prezentaci dražby jsou využívány rozsáhlé inzertní kanály. Většinu prodejů úspěšně dokončíme do 6 měsíců. Problematikou dražeb se zabýváme dlouhodobě, a to i po stránce teoretické (zmínit lze například: TVRDKOVÁ, J. HOZMAN, D. Dražba na návrh insolvenčního správce. Sborník z Diskusního fóra, 2. 12. 2013, Praha: Exekutorská komora České republiky, 2013. MK ČR E 19153;HOZMAN, D. Dražba na návrh soudního komisaře. Komorní listy, 04/2014, Praha: Exekutorská komora České republiky, 2014. MK ČR E 19153).

Procentuální vyjádření úspěšnosti dražebních prodejů našeho úřadu:

Dobrovolné dražby

Co je dobré vědět