Prodej věci

Využijte rychlý a transparentní způsob prodeje movité a nemovité věci v dražbě!

Dražbu lze provést na návrh vlastníka věci nebo na návrh osoby oprávněné s věcí disponovat. Exekutor tímto způsobem zpeněžuje majetek pro notáře při likvidaci dědictví nebo pro insolvenční správce při prodeji věci z majetkové podstaty.

Kontaktujte nás! Připravíme pro Vás návrh na provedení dražby a smlouvu o provedení dražby. Za přípravu podkladů ničeho neplatíte.

Efektivita jako cesta k úspěchu

Rychlost a dosažený výtěžek určují kvalitu zpeněžení majetku.

Dražby prováděné našim úřadem sleduje řada zájemců. Pro prezentaci dražby jsou využívány rozsáhlé inzertní kanály. Většinu prodejů úspěšně dokončíme do 6 měsíců. Problematikou dražeb se zabýváme dlouhodobě, a to i po stránce teoretické (zmínit lze například: TVRDKOVÁ, J. HOZMAN, D. Dražba na návrh insolvenčního správce. Sborník z Diskusního fóra, 2. 12. 2013, Praha: Exekutorská komora České republiky, 2013. MK ČR E 19153;HOZMAN, D. Dražba na návrh soudního komisaře. Komorní listy, 04/2014, Praha: Exekutorská komora České republiky, 2014. MK ČR E 19153).

Nejdůležitější výhody spolupráce se soudním exekutorem

Dražby dlouhodobě vykazují skvělé výsledky stran výtěžnosti; při dražbách vzniká konkurenční prostředí svého druhu, které působí na zájemce o koupi velice motivačně, mnohdy nad rámec jejich čistě racionálních rozhodnutí.

Prostředí elektronické dražby realizované na internetovém dražebním portálu je prostředím striktně transparentním.

Dražbu lze nastavit na míru navrhovatele, co se týká např. termínu dražby, vyvolávací ceny, výše jistoty skládané zájemci o dražbu, možnosti opakování dražby s případným snížením vyvolávací ceny.

V organizačních možnostech soudního exekutora je samozřejmě zadání dražby na internetový dražební portál, provedení rozsáhlé celostátní inzerce, provedení vyvěšení dražební vyhlášky na úředních deskách, komunikace se zájemci o dražbu, resp. mnohé další aktivity spojené s dražbou samotnou.

Výsledkem úspěšné dražby je vydání usnesení o příklepu ze strany soudního exekutora, který následně komunikuje s vydražitelem stran úhrady nejvyššího podání, ale zejména zprostředkovává provedení vkladového řízení na místně příslušném katastrálním pracovišti, čím dochází k finančním úsporám za toto řízení.

Při spolupráci se soudním exekutorem zcela odpadá obvyklá potřeba složení ceny nemovitých věcí do advokátní úschovy, čím dochází ke značným finančním úsporám.

Flexibilita soudního exekutora umožňující uspokojit potřeby konkrétních vlastníků prodávaných nemovitých věcí a potřeby realitních zprostředkovatelů.

Nízká odměna soudního exekutora, která je předmětem vzájemné dohody, zpravidla odvislá od výše výtěžku dražby.


Lze tedy shrnout, že spolupráce se soudním exekutorem představuje možnost většího výtěžku, snížení nákladů a organizačně-administrativní zátěže, která byla doposud s prodejem nemovitých věcí neodmyslitelně spojena.

Procentuální vyjádření úspěšnosti dražebních prodejů našeho úřadu

Dobrovolné dražby

Co je dobré vědět