Právní pomoc

Právní pomoc patří do další činnosti exekutora. Právní pomoc lze poskytnout věřiteli po vydání rozhodnutí. Osobou, která se může obrátit na exekutora za účelem poskytnutí právní pomoci, je současně dlužník, proti kterému je vedena exekuce. Neboť i dlužník má svá procesní práva, která by měla být za řízení využita.

Rozsah právní pomoci

Právní pomoc může být poskytnuta v rozsahu konzultace, zpracování právních rozborů a navržení možnosti procesní obrany proti exekuci, až po sepisování konkrétních procesních podání.

Rozsah právní pomoci bude konkretizován na základě úvodní konzultace.

Nejčastěji jsou vyžadovány právní porady v souvislosti s exekucí majetku ve společném jmění manželů, v případě nesprávně stanovených nákladů exekuce, či v souvislosti s problematikou spojování exekucí. Setkáváme se ale i s žádostmi o určení pořadí při provádění srážek ze mzdy, s konzultacemi ohledně podání odpůrčí žaloby či se žádostmi o sepsání návrhu splátkového kalendáře.

Pokud je to pro poskytnutí právní pomoci nezbytné nebo účelné, vystaví klient exekutorovi plnou moc.

Smlouva o poskytnutí právní pomoci

Pravidla poskytnutí právní pomoci s Vámi transparentně sjednáme v písemné smlouvě.

Co taková smlouva obsahuje: rozsah poskytnutí právní pomoci a stanovení jasných pravidel pro určení výše smluvní odměny. Smluvní odměna je splatná při poskytnutí právní pomoci. Součástí smlouvy je vždy určení způsobu komunikace mezi klientem a exekutorem, kde je preferována e-mailová a ústní komunikace.

Odměna za úvodní konzultaci činí 500,- Kč a daň z přidané hodnoty.

Pravidla podjatosti

Exekutor odmítne provést požadovaný úkon, pokud odporuje zákonu, je zúčastněn na věci anebo již v dané věci poskytl právní pomoc jinému klientovi, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy žadatele o právní pomoc.

Exekutor nesmí poskytnout právní pomoc osobě, pro kterou anebo proti které sám vede exekuci. Současně nelze poskytnout právní pomoc osobě, proti které vede exekuci osoba, která má v exekuci vedené exekutorem postavení věřitele nebo dlužníka.

Co je dobré vědět