Jak provést platbu

Do pokladny exekutora v sídle Exekutorského úřadu Praha 4.

Převodem nebo osobním vkladem na účet úschov exekutora číslo 2102286002/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (seznam jednotlivých poboček naleznete na oficiálních stránkách banky).

Poštovní poukázkou (složenkou typu A); vždy při vyplňování poštovní poukázky uveďte účet úschov exekutora číslo 2102286002/2700.

Jak označit platbu

Číslem bankovního účtu (a to i v případě platby poštovní poukázkou).

Variabilním symbolem, který je složen z části Vaší spisové značky, a to pořadového čísla a roku uvedeného čtyřmi číslicemi (příklad utvoření variabilního symbolu: sp. zn. 095 Ex 143/01 = variabilní symbol 1432001).

Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání částky na účet úschov exekutora nebo složení exekučně vymáhané částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu.

Kolik zaplatit

Výše dlužné částky je uvedena ve výzvě ke splnění povinnosti. Pokud jsou předmětem pohledávky věřitele i úroky nebo úroky z prodlení běžící do zaplacení, mění se výše vymáhaného plnění každým dnem. Vždy proto kontaktujte exekutorský úřad za účelem přesného vyčíslení exekučně vymáhané částky ke dni úhrady dluhu.

Uhrazením dlužné částky je exekuce bez dalšího skončena. Účinky vydaných exekučních příkazů tímto zanikají. Exekutor oznámí skončení exekuce všem dotčeným subjektům.

Co dělat při prodlení

Pokud jste v prodlení s úhradou dluhu nebo plněním splátkového kalendáře, kontaktujte exekutorský úřad za účelem domluvy dalšího postupu. Vyhnete se tak nepříjemnostem, které jsou obvykle spojeny se zajištěním vstupu do Vašeho bydliště za účelem provedení soupisu movitých věcí.

Lze splácet

Pokud nejste schopni uhradit celou částku najednou, neprodleně kontaktujte exekutorský úřad s návrhem splátkového kalendáře. K tomu využijte formulář na našich stránkách. Při telefonickém kontaktu s exekutorským úřadem vždy uvádějte spisovou značku (095 Ex pořadové číslo/rok). Dále, prosím, sdělte celé Vaše jméno, dosílací adresu, a telefonní kontakt.

Co je dobré vědět