Efektivita jako cesta k úspěchu!

Úspěšnost exekutora je spojena s počtem skončených exekucí. Cílem našeho úřadu je ukončit každou exekuci zaplacením dluhu v přiměřené době, kterou posuzujeme z hlediska výše pohledávky věřitele a majetku dlužníka.

Procentuální vyjádření úspěšnosti úřadu při vymáhání peněžitých plnění:

Výsledek exekuce

Otevřený přístup

Považujeme za správné komunikovat s dlužníkem a hledat s ním způsob zaplacení dluhu. Věříme, že takový přístup při vymáhání pohledávky nemůže ovlivnit dobrou pověst věřitele.

Sledujeme nejnovějším trendy v oblasti informačních technologií. Náš úřad využívá moderní informační systém, ve kterém jsou vedeny spisy výhradně v elektronické podobě. Rozhodnutí jsou doručovány elektronicky do datové schránky nebo na e-mailovou adresu. Pro listinnou podobu je využíván systém hybridní pošty. Dražby jsou prováděny elektronicky (portál www.exdrazby.cz).

Co je dobré vědět