Pravidla dražby

Základní a nejdůležitější informace jsou vždy uvedeny v dražební vyhlášce. Postupy výslovně neupravené v dražební vyhlášce se řídí podmínkami pro vedení elektronických dražeb zveřejněnými na portálu, kde jsou prováděny dražby, nebo v případě tradiční dražby dražebním řádem exekutora.

Dražební řád

Předmět dražby

Popis předmětu dražby je součástí zveřejněných informací. Pokud byl předmět dražby oceněn znalcem, je součástí prezentace dražby znalecký posudek.

Přihláška pohledávky

Věřitelé dlužníka mohou přihlásit do dražby své pohledávky. V přihlášce musí být vyčíslena výše pohledávky a připojeny listiny prokazující, že přihlášená pohledávka je vykonatelná nebo zajištěná zástavním nebo zadržovacím právem na dražené movité věci.

Přihláška pohledávky

Závady

Provedením dražby zásadně zanikají veškeré závady váznoucí na dražené věci.

Platba

Nejvyšší podání musí být zaplaceno po skončení dražby. Pokud se koná elektronická dražba anebo zákon vylučuje zaplacení v hotovosti, tak do 7 dnů ode dne skončení dražby.

Převzetí věci

Věc je nutno převzít ihned po skončení dražby. Pokud se koná elektronická dražba anebo zákon vylučuje zaplacení v hotovosti, pak lze věc převzít do 3 dnů ode dne zaplacení nejvyššího podání; dražební vyhláška pak obsahuje uvedení místa, kde bude věc po zaplacení vydána. Vlastníkem se vydražitel stává udělením příklepu.

Co je dobré vědět