Pravidla dražby

Základní a nejdůležitější informace jsou vždy uvedeny v dražební vyhlášce. Postupy výslovně neupravené v dražební vyhlášce se řídí podmínkami pro vedení elektronických dražeb zveřejněnými na portálu, kde jsou prováděny dražby, nebo v případě tradiční dražby dražebním řádem exekutora.

Dražební řád

Předmět dražby

Popis předmětu dražby je součástí zveřejněných informací. Pokud byl předmět dražby oceněn znalcem, je součástí prezentace dražby znalecký posudek.

Prohlídka věci

Pokud se koná prohlídka předmětu dražby, je nutné účast na prohlídce potvrdit.

Přihláška pohledávky

Další věřitelé dlužníka mohou přihlásit do dražby své pohledávky. V přihlášce musí být vyčíslena výše pohledávky, uvedena skupina a pořadí pohledávky a připojeny listiny prokazující, že přihlášená pohledávka je vykonatelná nebo zajištěná zástavním právem na dražené nemovité věci.

Přihláška pohledávky

Závady

Provedením dražby zásadně zanikají veškeré závady váznoucí na dražené nemovité věci; vady, které nezanikají, musí být výslovně uvedeny v dražební vyhlášce.

Platba

Nejvyšší podání musí být zaplaceno ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu (obvykle do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení). Na nejvyšší podání se započítává složená dražební jistota, pokud byla její úhrada požadována v dražební vyhlášce.

Přechod vlastnictví

Vydražitel se stává vlastníkem nemovité věci za splnění podmínky zaplacení nejvyššího podání a právní moci usnesení o příklepu, a to zpětně ke dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je poplatníkem daně z nabytí nemovité věci; základem daně je nejvyšší podání dosažené v dražbě.

Co je dobré vědět