Smlouva o provedení dražby

Podmínky pro provedení dražby jsou sjednány ve smlouvě o provedení dražby.

Při provedení dražby se přiměřeně postupuje podle exekučního řádu, a to včetně právního režimu zániku závad na dražené věci. Předkupní právo není překážkou provedení dobrovolné dražby, může být uplatněno jen při samotném dražebním jednání.

Smlouva o provedení dražby - insolvence

Smlouva o provedení dražby - likvidace dědictví

Smlouva o provedení dražby - vlastník

Podklady pro uzavření smlouvy

Identifikace předmětu dražby.

Listiny prokazující vlastnické právo navrhovatele, případně oprávnění navrhovatele s věcí disponovat (například usnesení o nařízení likvidace předluženého dědictví nebo usnesení soudu o zjištění úpadku či soupis majetkové podstaty).

V případě movitých věcí dále listiny nezbytné pro provozování věci (například technický průkaz vozidla).

Ocenění věci, která má být předmětem dražby, pokud již bylo provedeno; v opačném případě jsme připraveni pro Vás ocenění věci zařídit.

Uvedení závad, které na předmětu dražby váznou.

Co je dobré vědět